Komunikat Techniczny
INDYWIDUALNA JAZDA NA CZAS PŁOTY


Organizator
MGOKiS w Płotach
Gmina PŁOTY
Patronat Honorowy
Burmistrz Gminy Płoty Szymon Klimko
Partnerzy
OSP Płoty

KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor- Marcelina Bereszczyńska – 530137269
Obsługa Czasowa – Arkadiusz Robak – 504946148
Zabezpieczenie medyczne – Usługi Medyczne Artur Wójcik- 502345931
Koordynator – Marek Zadworny – 508337395
Sędzia główny – Piotr Kanar 603454707


Jazda indywidualna na czas w Płotach zostanie rozegrana zgodnie z regulaminem Puchar Polski Maratończyków w Indywidualnej Jeździe Na Czas opublikowanym na stronie: https://supermaratony.org/regulamin-lm , uzupełnionym niniejszym Komunikatem Technicznym organizatora. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w Komunikacie Technicznym.


P R O G R A M  Z A W O D Ó W
Jazda indywidualna na czas w Płotach odbędzie się w dniu 21 lipca 2024r.
Baza Zawodów, miejsce startu i mety – REGA ARENA Płoty ul.Koszalińska 2A
PIĄTEK 19.07
17.00 – 19.00 – Rejestracja uczestników
NIEDZIELA 21.07
11.00 – 12.00– Rejestracja uczestników
13.00 – Rozpoczęcie zawodów
14:30 – Zamknięcie trasy
15:00 – Zakończenie jazdy na czas , dekoracja zwycięzców konkurs z nagrodami REGA ARENA Płoty

TRASA ZAWODÓW
JAZDA NA CZAS 32km
START – PŁOTY REGA ARENA ul. Koszalińska 2a
skręt w prawo kierunek Koszalin
16km PNIEWO – NAWRÓT
32km META – PŁOTY REGA ARENA ul. Koszalińska 2a

ZGŁOSZENIA
– Zgłoszenie do udziału w indywidualnej jeździe na czas drogą
elektroniczną do dnia 18 lipca 2024r.. Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy i opłaca wpisowe. Przed zawodami każdy uczestnik w Biurze Zawodów wypełnia otrzymaną wraz z chipem i numerem startowym KARTĘ ZAWODNIKA i osobiście podpisuje.


WPISOWE
Wpisowe / ujednolicona opłata startowa we wszystkich imprezach / wynosi 50zł
– Wpisowe w biurze zawodów 70zł
– Wpłaty prosimy dokonywać na konto: MGOKiS w Płotach
BS Gryfice Filia w Płotach 86 9376 0001 2011 0008 1634 0009
        z dopiskiem NA CZAS oraz imię i nazwisko uczestnika !!!!!
– Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego.
– W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie zapisów przez organizatora,
    potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów w dniu rejestracji.
– Osoby chcące otrzymać fakturę za wpisowe wraz z wpłatą wysyłają na adres
mail: ksiegowosc@mgokis.ploty.pl wykaz osób wpłacających oraz dane do faktury , która będzie do odbioru przy odbiorze numeru startowego w biurze zawodów.
– Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub w przypadku podejrzenia u uczestnika złego stanu zdrowia, przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia będzie do zapoznania i podpisania na Kartach Zawodnika   w Biurze Zawodów przy odbiorze numeru startowego.
– Dla mieszkańców Gminy Płoty – udział w zawodach jest bezpłatny

UDZIAŁ W ZAWODACH OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
– młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu tylko po złożeniu pisemnej zgody na start podpisanej w obecności Organizatora przez rodziców lub opiekunów prawnych, lub po złożeniu podpisanego przez obydwu rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenia potwierdzonego przez Jednostkę Użyteczności Publicznej.

POZOSTAŁE INFORMACJE ORGANIZACYJNE
– Podczas trwania zawodów zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych o bardzo dobrej jakości nawierzchni, przy otwartym ruchu drogowym.
– Uczestnicy jazdy na czas, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy zawodów.
–  Trasa zawodów będzie oznakowana strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg.
– Zawody nie będą zabezpieczane przez żadne służby.
– Dekoracja zwycięzców odbędzie się przy hali REGA ARENA .
– Niedozwolone jest zasłanianie, zaginanie czy zmniejszanie numeru startowego
/ szczególnie obowiązkowego numeru na plecach /. Numer startowy na kierownicy to dodatkowa informacja nie tylko dla kierowców że odbywa się właśnie impreza rowerowa, ale też informacja dodatkowa dla sędziów na punktach kontrolnych w celu weryfikacji zawodnika. Brak potwierdzenia przejazdu przez jeden punkt kontrolny jest nieodwoływaną decyzją o karze czasowej 30 minut .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Jazda na czas odbędzie się bez względu na pogodę.
– Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
– Zawody będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
– Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.
– Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
– Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów regulaminu Pucharu Polski.
– Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
– Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
– Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
– Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych
wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników w minimalnym zakresie od NNW.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
– Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy.
– Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki Regulaminu Pucharu Polski i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział  w Indywidualnej Jazdy Na Czas w Płotach.
– Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu Pucharu Polski. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie trwania zawodów.
KONTAKT
Marek Zadworny tel. 508337395 gryfland@onet.pl