Komunikat Techniczny Jazda na czas
PUCHAR POLSKI W JEŹDZIE INDYWIDUALNEJ NA CZAS

Organizator
“Aktywne Radowo”
Gmina Radowo Małe
“KAJNET” Resko

KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor- Artur Piedo- 505372368
Obsługa Czasowa UltraTime – Arkadiusz Robak – 504946148
Zabezpieczenie medyczne – Dariusz Stefański – 669747397
Biuro zawodów- Agata Ustyjańczuk- 696914936
Monika Makurat
Rafał Michalczyszyn
Punkt start- meta- Monika Piedo – 784703994
Elżbieta Lipska – Barabasz – 604605862

Jazda Indywidualna na czas w Radowie Małym zostanie rozegrana zgodnie z
regulaminem Puchar Polski Maratończyków w Indywidualnej Jeździe Na Czas
opublikowanym na stronie: https://supermaratony.org/regulamin-lm , uzupełnionym niniejszym Komunikatem Technicznym organizatora. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w Komunikacie Technicznym.

P R O G R A M  Z A W O D Ó W
Jazda Indywidualna na Czas odbędzie się w dniu 23.06.2024 r.
Baza Zawodów – “Dom Sportowca” Radowo Małe
Miejsce startu i mety – Stadion sportowy w Radowie Małym
PIĄTEK 21.06.2024
18.00- 20:00 –Rejestracja uczestników
SOBOTA 22.06.2024
07.00- 09.45 –Rejestracja uczestników
NIEDZIELA 23.06.2024
10.00 – 11.00– Rejestracja uczestników
12.00 – Rozpoczęcie zawodów
13:30 – Zamknięcie trasy
14:00 – Dekoracja zwycięzców

TRASA ZAWODÓW
JAZDA NA CZAS 36km
START – Stadion Sportowy w Radowie Małym
2,4 km Radowo Wielkie w lewo droga DW 147
17,9 km Wierzbięcin skrzyżowanie DW 147/DW 146 nawrót
33,5 km Radowo Wielkie w prawo DW 147
35,8 km META Radowo Małe

ZGŁOSZENIA
– Zgłoszenie do udziału w indywidualnej jeździe na czas tylko drogą elektroniczną. Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy i opłaca wpisowe. Przed zawodami każdy uczestnik w Biurze Zawodów wypełnia otrzymaną wraz z chipem i numerem startowym KARTĘ ZAWODNIKA i osobiście podpisuje.

WPISOWE
Wpisowe / ujednolicona opłata startowa we wszystkich imprezach / wynosi 50 zł
– Wpisowe w biurze zawodów 100 zł
– Wpłaty prosimy dokonywać na konto: FU Kajnet Justyna Grankowska
65 1140 2004 0000 3402 3174 0533 z dopiskiem JAZDA NA CZAS oraz imię i
nazwisko uczestnika !!!!!
– Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego.
– W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie zapisów przez organizatora,
potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów w dniu
rejestracji.
– Osoby chcące otrzymać fakturę za wpisowe wraz z wpłatą wysyłają na adres mail
biuro@kajnet.com.pl wykaz osób wpłacających oraz dane do faktury , która będzie
do odbioru przy odbiorze numeru startowego w biurze zawodów.
– Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o
swoim stanie zdrowia lub w przypadku podejrzenia u uczestnika złego stanu
zdrowia, przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia będzie do zapoznania i podpisania na Kartach Zawodnika w Biurze Zawodów przy odbiorze numeru startowego.

KATEGORIE WIEKOWE
Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:
1. do 39 lat – M1 (roczniki 1984 i młodsze) kategorie połączone z supermaratonów M2, M3
2. od 40 do 59 lat – M2 (roczniki 1983 do 1964) kategorie połączone z supermaratonów M4 , M5
3. od 60 lat wzwyż –M3 (roczniki 1963 i starsze kategorie połączone z
supermaratonów M6, M7
4. OPEN KOBIET

UDZIAŁ W ZAWODACH OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
– młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu tylko po złożeniu pisemnej zgody na
start podpisanej w obecności Organizatora przez rodziców lub opiekunów prawnych, lub po złożeniu podpisanego przez obydwu rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenia potwierdzonego przez Jednostkę Użyteczności Publicznej.

POZOSTAŁE INFORMACJE ORGANIZACYJNE
– Podczas trwania zawodów zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych o bardzo dobrej jakości nawierzchni, przy otwartym ruchu drogowym.
– Uczestnicy jazdy na czas, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni
przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy zawodów.
– Trasa zawodów zgodnie z regulaminem P.P. będzie oznakowana strzałkami
malowanymi na nawierzchni dróg.
– Zawody nie będą zabezpieczane przez żadne służby.
– Dekoracja zwycięzców odbędzie się na Stadionie Sportowym w Radowie Małym
– Niedozwolone jest zasłanianie, zaginanie czy zmniejszanie numeru startowego
-Brak potwierdzenia przejazdu przez jeden punkt kontrolny jest nieodwoływalna
decyzją o karze czasowej 30 minut.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Jazda na czas odbędzie się bez względu na pogodę.
• Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz
korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
• Zawody będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy
są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
• Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz
napotkanych po drodze sklepach.
• Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków
transportu niż rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikacjęzawodnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku
stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w
przypadku stwierdzenia złamania przepisów regulaminu Pucharu Polski.
• Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
• Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie
odpowiada.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas
dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
• Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
• Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych
wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników w minimalnym zakresie od NNW.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na
trasie.
• Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy.
• Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki
Regulaminu Pucharu Polski i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie
swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
• Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu Pucharu Polski.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.