Komunikat Techniczny
GRAVEL MARATON PŁOTY


Organizator
MGOKiS w PŁOTACH
Gmina PŁOTY
Patronat Honorowy
Burmistrz Gminy Płoty Szymon Klimko
Komandor- Marcelina Bereszczyńska – 530137269
Obsługa Czasowa – Arkadiusz Robak – 504946148
Zabezpieczenie medyczne – Usługi Medyczne Artur Wójcik- 502345931
Koordynator – Marek Zadworny – 508337395
Sędzia główny – Piotr Kanar 603454707

Gravel Maraton w Płotach zostanie rozegrany zgodnie z regulaminem Pucharu
Polski w Maratonach GRAVEL opublikowanym na stronie
https://supermaratony.org/regulamin-gravel/ , uzupełnionym niniejszym
Komunikatem Technicznym organizatora. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w Komunikacie Technicznym.


P R O G R A M  Z A W O D Ó W
Gravel Maraton w Płotach odbędzie się w niedzielę 21 lipca 2024r.
Baza Zawodów, miejsce startu i mety – REGA ARENA Płoty
PIĄTEK 19.07
17:00 – 19:00 – Rejestracja uczestników
NIEDZIELA 21.07
07:00 – 08:30 – Rejestracja uczestników
09:00 – Starty grup maratonu GRAVEL
14.00 – Zamknięcie trasy maratonu GRAVEL
15.00 – Zakończenie GRAVEL Maratonu Płoty, dekoracja zwycięzców
konkurs z nagrodami REGA ARENA Płoty

TRASY MARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

MARATON GRAWEL DYST. MINI 40km
START Płoty REGA ARENA w lewo ul. Koszalińska ul. Wojska Polskiego
400m droga nr. 108 prosto ul. Wojska Polskiego
900m prosto ul. Wojska Polskiego
1,1km w prawo ul. Mikołaja Kopernika prosto
1,8km przejazd kolejowy dalej droga szutrowa obok torów
6,9km Potuliniec w lewo
10km w lewo wiadukt nad S6
11km prosto
13km w lewo
13,2km w lewo
16,1km Lisowo w prawo
16,8km Lisowo przejście przez zaporę wodną!!!!!
za zaporą w prawo
18,7km Makowice w lewo następnie w prawo
22,4km w lewo
25,5km przejazd przez drogę nr. 152
26,4km w lewo
29,1km w lewo
30,1k Dobiesław w prawo
33,3km w lewo Gostyń Łobeski
35,9km w lewo
39,4km w lewo META REGA ARENA
DYSTANS MEGA : 2x dystans MINI = 80km

Trasa zawodów gravelowych została wytyczona po drogach , które są w całości przejezdne przez samochody, jednak o bardzo różnych nawierzchniach. Na trasie maratonu MEGA GRAVEL w połowie trasy przy REGA ARENIE znajduje się punkt żywieniowy.. Na trasie w newralgicznych miejscach znajdują się punkty kontrolne,. Brak potwierdzenia przejazdu przez punkt jest równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika. Trasa w miejscach możliwych / drogi asfaltowe / będzie oznaczona strzałkami , jednak podstawą i główną nawigacją przejazdu będzie ślad GPX udostępniony dla wszystkich. Każdy uczestnik otrzyma nadajnik do śledzenia on-line przejazdu na całej trasie. Ślad nadajnika będzie podstawą weryfikacji przejazdu trasy maratonu. Na 17km dystansu MINI i MEGA oraz na 57km dystansu MEGA każdy z zawodników zobowiązany jest zejść z roweru i przejść przez zaporę wodną . Przejazd rowerem skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie do udziału w maratonie GRAVEL na dystansie MEGA, MINI tylko
drogą elektroniczną do dnia 18.07.2024r.
– Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy i opłaca wpisowe. Przed zawodami
każdy uczestnik w Biurze Zawodów wypełnia otrzymaną wraz z chipem i numerem
startowym KARTĘ ZAWODNIKA  i osobiście podpisuje.
– Można również zapisać się w piątek i w niedzielę do godziny 08:00 jednak wiąże się to ze zwiększoną opłatą


WPISOWE
Wpłaty wpisowego wszystkich, którzy chcą rywalizować w maratonie GRAVEL na  
dystansach MEGA i MINI :  
Wpisowe / ujednolicona opłata startowa we wszystkich Maratonach PP/  wynosi 100zł Wpisowe w biurze zawodów 150zł
Wpłaty po 15 lipca nie gwarantują pełnych świadczeń oraz udziału w konkursach z
losowaniem nagród (UWAGA!!!!  decyduje data wpływu na konto)​
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

MGOKiS w Płotach
BS Gryfice Filia w Płotach 86 9376 0001 2011 0008 1634 0009
 z dopiskiem GRAVEL imię i nazwisko uczestnika !!!!!
Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego.
W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie maratonu  przez organizatora, potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów w dniu rejestracji.
– Osoby chcące otrzymać fakturę za wpisowe wraz z wpłatą wysyłają na adres
mail:  ksiegowosc@mgokis.ploty.pl wykaz osób wpłacających oraz dane do
faktury , która będzie do odbioru przy odbiorze numeru startowego  w biurze
zawodów.
– Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub w przypadku podejrzenia u uczestnika złego stanu zdrowia, przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia będzie do zapoznania i podpisania na Kartach Zawodnika w Biurze Maratonu przy odbiorze numeru startowego.


UDZIAŁ W MARATONIE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
– młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu tylko po złożeniu pisemnej zgody na
start  podpisanej w obecności  Organizatora przez  rodziców lub opiekunów prawnych, lub po złożeniu podpisanego przez obydwu rodziców lub opiekunów
prawnych oświadczenia potwierdzonego przez Jednostkę Użyteczności Publicznej.

GRUPY STARTOWE
Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników i że zawody odbędą się w otwartym ruchu drogowym a trasa nie będzie zabezpieczana przez żadne służby zawodnicy będą losowani do pięcioosobowych grup startowych które będą wypuszczane w sekwencji czasowej 1 minutowej. Kolejność grup początkowo dystans MEGA określa organizator.
Organizator uprzedza że nie robi żadnych wyjątków.
Grupy startowe zostaną opublikowane 19 lipca 2024r.


ŚWIADCZENIA W RAMACH WPISOWEGO
1. Ślad GPX oraz w miarę możliwości oznakowanie trasy
2. Opieka medyczna na starcie i mecie.
3. Tracker – śledzenie on-line – potwierdzenie przejazdu trasy
4. Elektroniczny pomiar czasu.
5. Dwa numery startowe w tym jeden z chipem (do pomiaru czasu) zwrotny.
6. Okolicznościowy medal dla każdego uczestnika
7. Medal dedykowany za miejsca na podium w każdej kategorii wiekowej
8.Puchary w kat. OPEN KOBIET I OPEN MĘŻCZYZN
9.Woda i banany na PŻ
10. Podstawowe ubezpieczenie NNW
11. Udział w konkursie z losowaniem nagród


POZOSTAŁ INFORMACJE TECHNICZNE
– Podczas trwania zawodów zawodnicy poruszać się będą po drogach
rekreacyjnych, polnych, leśnych publicznych przy otwartym ruchu drogowym.
– Uczestnicy zawodów, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni
przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy zawodów i zgłaszają
koniecznie ten fakt sędziemu .
– Zawody nie będą zabezpieczany przez żadne  służby.
– Dekoracja zwycięzców odbędzie się w niedzielę o godzinie 15:00 w REGA ARENA Płoty .


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
–  Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób
trzecich.
– Zawody będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy zawodów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
– Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków
transportu niż rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
– Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika w
przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji
wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów  regulaminu .
– Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.

– Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie
odpowiada.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe
podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
– Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
– Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw
nieszczęśliwych wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator
ubezpiecza uczestników  w minimalnym zakresie od NNW.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na
trasie.
– Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy .
– Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki
 Regulaminu  i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
–  Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich
poprawiania.
– Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji
regulaminu Maratonu GRAVEL.
– Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu oraz zapisów w
Komunikacie Technicznym imprezy, w której uczestniczy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie trwania zawodów
KONTAKT
Marek Zadworny tel. 508337395