Komunikat Techniczny

Łobeski Maraton Rowerowy im. Eugeniusza Gostomczyka

Organizator

“Aktywne Radowo”
Gmina Radowo Małe
“KAJNET” Resko


KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor- Artur Piedo- 505372368
Obsługa Czasowa UltraTime – Arkadiusz Robak – 504946148
Zabezpieczenie medyczne – Dariusz Stefański – 669747397
Biuro zawodów- Agata Ustyjańczuk- 696914936

Monika Makurat
Rafał Michalczyszyn

Linia Start-Meta

Monika Piedo 784703994
Elżbieta Lipska- Barabasz 604605862

Łobeski Maraton Rowerowy zostanie rozegrany zgodnie z regulaminem Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych opublikowanym na stronie: https://supermaratony.org/regulamin , uzupełnionym niniejszym Komunikatem Technicznym organizatora.
Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w Komunikacie Technicznym.


PROGRAM ZAWODÓW
Łobeski Maraton Rowerowy odbędzie się w dniu 22.06.2024 r.
Baza Zawodów – “Dom Sportowca” w Radowie Małym
Miejsce startu i mety – Stadion Sportowy w Radowie Małym

PIĄTEK 21.06.2024
18.00 – 20.00 – Rejestracja uczestników maratonu

SOBOTA 22.06.2024
07.00- 08.45 –Rejestracja uczestników maratonu
09.00 – Start dystans MEGA
09:15- 09:45- rejestracja uczestników maratonu
10.00 – Starty na dystansie L.M. i MINI
14:30 – Zamknięcie trasy L.M i MINI MEGA
15:00 – Dekoracja zwycięzców dystansu MEGA, L.M. i MINI,


TRASY MARATONÓW I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
MINI (77km)
Radowo Małe- Łobez- Węgorzyno- Runowo Pomorskie- Siedlice (PK, PŻ)-
Mieszewo- Dobra Nowogardzka- Wierzbięcin- Radowo Wielkie- Radowo Małe
MEGA (130km)
Radowo Małe- – Łobez- Węgorzyno- Runowo Pomorskie-Siedlice
(PK,PŻ)-Mieszewo- Dobra Nowogardzka- Wierzbięcin- Radowo Wielkie- Radowo

Małe- Strzmiele- Siedlice(PK,PŻ)- Mieszewo- Dobra Nowogardzka- Wierzbięcin-
Radowo Wielkie- Radowo Małe

ZGŁOSZENIA
– Zgłoszenie do udziału w maratonie na dystansie MEGA , L.M. i MINI tylko drogą
elektroniczną . Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy i opłaca
wpisowe. Przed zawodami każdy uczestnik w Biurze Zawodów wypełnia otrzymaną wraz z chipem i numerem startowym KARTĘ ZAWODNIKA i osobiście podpisuje.
– Zgłoszenie do udziału w maratonie
Uczestnicy wypełniają KARTĘ ZGŁOSZEŃ oraz KARTĘ ZAWODNIKA i
otrzymują chip i numer startowy.

WPISOWE
Wpisowe / ujednolicona opłata startowa we wszystkich Maratonach PP/
Dla dystansów MEGA, L.M. i MINI wynosi 100 zł
– Wpłaty na konto do 20.06.2024 (UWAGA!!!! decyduje data wpływu na konto)
– Wpisowe w biurze zawodów 150 zł
– Wpłaty prosimy dokonywać na konto: FU Kajnet Justyna Grankowska
65 1140 2004 0000 3402 3174 0533 z dopiskiem MARATON oraz imię i nazwisko
uczestnika !!!!!
– Kategorie K7 i M7 – opłata 50% wpisowego
– Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego.
– W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie maratonu przez organizatora,

potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów w dniu
rejestracji.
– Osoby chcące otrzymać fakturę za wpisowe wraz z wpłatą wysyłają na adres mail
– biuro@kajnet.com.pl wykaz osób wpłacających oraz dane do faktury , która
będzie do odbioru przy odbiorze numeru startowego w biurze zawodów.
– Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o
swoim stanie zdrowia lub w przypadku podejrzenia u uczestnika złego stanu
zdrowia, przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia będzie do zapoznania i podpisania na Kartach Zawodnika w Biurze Maratonu przy odbiorze numeru startowego.


UDZIAŁ W MARATONIE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
– młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu tylko na dystansie MINI po złożeniu
pisemnej zgody na start podpisanej w obecności Organizatora przez rodziców lub
opiekunów prawnych, lub po złożeniu podpisanego przez obydwu rodziców lub
opiekunów prawnych oświadczenia potwierdzonego przez Jednostkę Użyteczności
Publicznej.

GRUPY STARTOWE
Start 10 osobowych grup następuje co 5 minut.
O kolejności startu grup decyduje organizator. Zgodnie z regulaminem Pucharu
Polski w jednej grupie nie mogą startować zawodnicy na rowerach szosowych i na
rowerach innych.Organizator uprzedza że nie robi żadnych wyjątków. Sposoby wyłaniania grup startowych:
Dystans MEGA I MINI – losowanie . Grupy zostaną opublikowane 20.06.2024 o
22:30 dotyczy to osób , które opłaciły wpisowe do dnia 17.06.2024 / data wpływu
na konto. Pozostali uczestnicy którzy spóźnią się z wpłatą wpisowego lub zapisują się w biurze zawodów i opłacają wpisowe na miejscu zostaną dopisani w kolejności do istniejących już grup. Opiekunowie osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych będą łączeni w grupach startowych ze swoimi podopiecznymi. Warunkiem jest wybranie tego samego dystansu oraz wyrażenie takiej woli w momencie dokonywania zapisu poprzez wysłanie takiej informacji maila na biuro@kajnet.com.pl
Dystans LIGA MISTRZÓW – „koncert życzeń”. Uczestnicy którzy nie będą przypisani do żadnej z tworzonych na zasadzie „koncertu życzeń” grup a będą chcieli uczestniczyć w tej rywalizacji będą dopisani do utworzonych grup przy rejestracji w biurze zawodów.

POZOSTAŁE INFORMACJE ORGANIZACYJNE
– Podczas trwania Maratonu zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych
przy otwartym ruchu drogowym. Na trasie Maratonu występuje asfalt o dobrej jakości, a w większości o bardzo dobrej jakości.
– Uczestnicy Maratonu, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni przerwać
jazdę, wracają samodzielnie do bazy Maratonu.
– Na trasach Maratonu znajdują się punkty kontrolne i punkty żywieniowe
dla dystansu MINI I MEGA punkt kontrolny i punkt żywieniowy PK i PŻ
– 67 km, 83 km Siedlice
Każdy uczestnik chcący skorzystać z punktu żywieniowego powinien się zatrzymać
– punkt jest samoobsługowy.
– Trasy maratonu będą oznakowane strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg.
– Maraton nie będzie zabezpieczony przez żadne służby.
– Dekoracja zwycięzców odbędzie się na Stadionie Sportowym w Radowie Małym
– Niedozwolone jest zasłanianie, zaginanie czy zmniejszanie numeru startowego/
szczególnie obowiązkowego numeru na kierownicy /. Numer startowy na kierownicy to dodatkowa informacja nie tylko dla kierowców, że odbywa się właśnie impreza rowerowa , ale też informacja dodatkowa dla sędziów na punktach kontrolnych w celu weryfikacji zawodnika. Brak potwierdzenia przejazdu przez jeden punkt kontrolny jest nieodwoływalna decyzja o karze czasowej 30 minut .
– Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich obostrzeń w czasie istniejącej pandemii.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
• Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz
korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
• Maratony będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy
maratonów są
zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
• Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz
napotkanych po drodze sklepach.
• Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków
transportu niż rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikacjęzawodnika.
• Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika w
przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji
wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów regulaminu Pucharu
Polski.
• Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
• Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas
dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
• Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
• Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych
wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników w minimalnym zakresie od NNW.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na
trasie.
• Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu.
• Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki
Regulaminu Pucharu Polski i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie
swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w
Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie
na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta
zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych
Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą
elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144,
poz.1204). Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich
poprawiania.
• Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu Pucharu Polski.
• Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w
Komunikacie Technicznym imprezy, w której uczestniczy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie trwania zawodów.