Komunikat Techniczny
MARATON ROWEROWY PŁOTY

Organizator
MGOKiS w Płotach
Gmina Płoty

Patronat Honorowy
Burmistrz Gminy Płoty
Szymon Klimko

Partnerzy
OSP Płoty

KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor- Marcelina Bereszczyńska – 530137269
Obsługa Czasowa – Arkadiusz Robak – 504946148
Zabezpieczenie medyczne – Usługi Medyczne Artur Wójcik- 502345931
Koordynator – Marek Zadworny – 508337395
Sędzia główny – Piotr Kanar 603454707

Maraton rowerowy w Płotach zostanie rozegrany zgodnie z regulaminem Puchar
Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych opublikowanym na stronie:
https://supermaratony.org/regulamin , uzupełnionym niniejszym Komunikatem
Technicznym organizatora. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w Komunikacie Technicznym.

P R O G R A M  Z A W O D Ó W
Maraton Rowerowy w Płotach odbędzie się w dniu 20 lipca 2024r.
Baza Zawodów,Miejsce startu i mety – REGA ARENA Płoty ul. Koszalińska 2A
PIĄTEK 19.07
17.00 – 19.00 – Rejestracja uczestników maratonu
SOBOTA 20.07
07.00- 08.45 –Rejestracja uczestników maratonu
09.00 – Starty dystans MEGA
09:30 – 11:30 – Rejestracja uczestników
12.00 – Starty na dystansie MINI i L.M.
15:30 – Zamknięcie tras maratonów

16.00 – Zakończenie maratonu – dekoracja zwycięzców , konkurs z nagrodami

TRASY MARATONÓW I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Trasa dystans MINI , LM 64km
PŁOTY Rega Arena – WICIMICE – PNIEWO / nawrót wokół kościoła / WICIMICE –
PŁOTY /Rega Arena nawrót / x2
/ PK i PŻ – 32km Rega Arena Płoty /
Trasa dystans MEGA 167km PŁOTY Rega Arena – WICIMICE – PNIEWO –
RYMAŃ – LESZCZYN – GOŚCINKO – KARWIN – ROBUŃ – LESZCZYN – RYMAŃ
– PNIEWO – WICIMICE – PŁOTY/Rega Arena nawrót/ x 2
P.K.P.Ż. – Robuń 42km i 125km P.K i P.Ż. 83km Rega Arena Płoty

ZGŁOSZENIA.
Zgłoszenie do udziału w maratonie na dystansie MEGA, MINI i L.M. tylko
drogą elektroniczną do dnia 18.07.2024r.
Jest możliwość też zapisania się w biurze zawodów.
– Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy i opłaca wpisowe. Przed zawodami
każdy uczestnik w Biurze Zawodów wypełnia otrzymaną wraz z chipem i numerem
startowym KARTĘ ZAWODNIKA  i osobiście podpisuje.

WPISOWE
Wpisowe / ujednolicona opłata startowa we wszystkich Maratonach PP/
Dla dystansów MEGA, L.M. i MINI wynosi 100zł
– Wpisowe w biurze zawodów 150zł
Wpłaty po 15 lipca nie gwarantują pełnych świadczeń
(UWAGA!!!! decyduje data wpływu na konto)
– Wpłaty prosimy dokonywać na konto:   MGOKiS w Płotach
BS Gryfice Filia w Płotach 86 9376 0001 2011 0008 1634 0009
        z dopiskiem MARATON oraz imię i nazwisko uczestnika !!!!!
– Kategorie K7 i M7 – opłata 50% wpisowego
 – Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego.
– W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie maratonu  przez organizatora, potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów w dniu rejestracji.
– Osoby chcące otrzymać fakturę za wpisowe wraz z wpłatą wysyłają na adres
mail : ksiegowosc@mgokis.ploty.pl wykaz osób wpłacających oraz dane do faktury , która będzie do odbioru przy odbiorze numeru startowego w biurze zawodów.
– Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub w przypadku podejrzenia u uczestnika złego stanu zdrowia, przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia będzie do zapoznania i podpisania na Kartach Zawodnika   w Biurze Maratonu przy odbiorze numeru startowego.
– Dla mieszkańców Gminy Płoty – opłata 50% wpisowego

UDZIAŁ W MARATONIE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
– młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu tylko na dystansie MINI po złożeniu
pisemnej zgody na start podpisanej w obecności Organizatora przez rodziców lub
opiekunów prawnych, lub po złożeniu podpisanego przez obydwu rodziców lub
opiekunów prawnych oświadczenia potwierdzonego przez Jednostkę Użyteczności
Publicznej.
– Na dystansie Rodzinnym udział osób niepełnoletnich tylko pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna na całej trasie.

GRUPY STARTOWE
Start 10 osobowych grup następuje co 5 minut.
O kolejności startu grup decyduje organizator. Zgodnie z regulaminem Pucharu Polski w jednej grupie nie mogą startować zawodnicy na rowerach szosowych i na rowerach innych. Organizator uprzedza że nie robi żadnych wyjątków. Sposoby wyłaniania grup startowych: Dystans MINI i MEGA – losowanie . Relacja z losowania oraz grupy zostaną opublikowane 19 lipca rano i dotyczy to osób , które opłaciły wpisowe do dnia 18 lipca / data wpływu na konto / .
Pozostali uczestnicy którzy spóźnią się z wpłatą wpisowego lub zapisują się w biurze zawodów i opłacają wpisowe na miejscu zostaną dopisani w kolejności do istniejących już grup.
Opiekunowie osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych będą łączeni w grupach
startowych ze swoimi podopiecznymi w grupie rowerów opiekuna. Warunkiem jest wybranie tego samego dystansu oraz wyrażenie takiej woli w momencie dokonywania zapisu poprzez wysłanie takiej informacji maila na gryfland@onet.pl

POZOSTAŁE INFORMACJE ORGANIZACYJNE
– Podczas trwania Maratonu zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy otwartym ruchu drogowym. Na trasie Maratonu występuje asfalt o dobrej jakości, a w większości o bardzo dobrej jakości.
– Uczestnicy Maratonu, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy Maratonu.
– Na trasach Maratonu znajdują się punkty kontrolne i punkty żywieniowe
dla dystansu MINI punkt kontrolny i punkt żywieniowy / 32km Rega Arena /
dla dystansu MEGA punkty kontrolne / 42km, 84km 125km /
punkt żywieniowy /42km 84km 125km
Każdy uczestnik chcący skorzystać z punktu żywieniowego powinien się zatrzymać –  Punkt jest samoobsługowy.
–  Trasy maratonu będą oznakowane strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg.
–  Maraton nie będzie zabezpieczany przez żadne służby.

– Dekoracja zwycięzców odbędzie się przy hali REGA ARENA .
– Niedozwolone jest zasłanianie, zaginanie czy zmniejszanie numeru startowego
/ szczególnie obowiązkowego numeru na plecach /. Numer startowy na plecach to
dodatkowa informacja nie tylko dla kierowców że odbywa się właśnie impreza rowerowa , ale też informacja dodatkowa dla sędziów na punktach kontrolnych w celu weryfikacji zawodnika. Brak potwierdzenia przejazdu przez jeden punkt kontrolny jest nieodwoływaną decyzją o karze czasowej 30 minut .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
– Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
– Maratony będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy
maratonów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
– Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.
– Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
– Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów regulaminu Pucharu Polski.
– Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
– Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
– Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
– Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych
wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników w minimalnym zakresie od NNW.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
– Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu.
– Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki Regulaminu Pucharu Polski i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział  w zawodach.

– Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu Pucharu Polski.
– Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w Komunikacie Technicznym imprezy, w której uczestniczy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie trwania zawodów.

KONTAKT
1. Marek Zadworny tel. 508337395 gryfland@onet.pl